elektronická požární signalizace EPS

Dlouholetá praktická zkušenost s instalací, servisem a údržbou systémů elektrické požární signalizace (EPS) nám, společně s dokonalým přehledem o aktuální nabídce předních světových výrobců, umožňuje splnit veškeré požadavky ze strany zákazníka i příslušných legislativních předpisů. Jedná se zejména o vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, jež definuje základní pojmy i klíčové oblasti požární bezpečnosti (opatření k zabránění vzniku a šíření požáru, k ochraně osob a majetku). Významnou pozornost věnují požární ochraně kromě státních institucí ČR i orgány EU (např. Technická komise CEN/TC 72 a jí vydaná řada norem EN 54) či pojišťovny, jež se prostřednictvím škály doporučení či sazeb pojistného snaží o nejvyšší možné zabezpečení objektů. I z tohoto důvodu se stala požární bezpečnost, potažmo elektrická požární signalizace (EPS), významným faktorem při navrhování a realizaci stavebních projektů. Navázání spolupráce se zkušeným a spolehlivým partnerem je proto v tomto případě v nejlepším zájmu zákazníka.

Společnost FMIB, s.r.o. všechna výše uvedená očekávání bezezbytku naplňuje, i proto, že se každým projektem elektrické požární signalizace (EPS) zabýváme komplexně, od fáze návrhů, studií, poradenství, projektování po instalaci, záruční a pozáruční servis. Samozřejmostí jsou i pravidelné profylaxe, revize a zkoušky provozuschopnosti. Vše v souladu s českými i evropskými platnými normami.

Existuje mnoho důvodů pro volbu systému elektrické požární signalizace (EPS). Elektrická požární signalizace (EPS) totiž v současnosti tvoří nejdůmyslnější a nejúčinnější řešení zabezpečení objektů v oblasti požární bezpečnosti. Systém elektrické požární signalizace (EPS) je užitečným pomocníkem při samotné prevenci vzniku požárů, ale využitím nejmodernějších technologií je zároveň schopen včasnou signalizací požáru zabránit škodám na majetku, zdraví či ztrátě na životech. To je umožněno zejména eventuální instalací zařízení dálkového přenosu (ZDP), které přenáší signál o požáru na Pult centrální ochrany (PCO). Ten pak zajistí včasný příjezd složek Hasičského záchranného sboru České republiky.

Systém elektrické požární signalizace (EPS) je tvořen řadou technických zařízení, jejichž množství a umístění je pečlivě navrhováno pro potřeby zákazníka, a to s ohledem na nejjednodušší obsluhu ze strany personálu objektu, servisní zásahy či pravidelné požární kontroly. Na centrální část systému, ústřednu elektrické požární signalizace (EPS), je napojen další důležitý prvek – požární hlásič, jehož jednotlivé typy se liší detekcí různých změn v okolních podmínkách. Nejčastěji se jedná o požární hlásič opticko-kouřový, teplotní nebo kombinovaný. Mnohaletá zkušenost nám umožňuje zvolit takový požární hlásič, který je pro potřeby zákazníka nejvhodnější. V rozsáhlých, zejména průmyslových objektech, je pak možno využít technologie nasávacího systému. Není-li objekt, v němž je elektrická požární signalizace (EPS) budována členěn do větších celků, je také možné využít zcela autonomní hlásiče požáru. Nedílnou součástí elektrické požární signalizace (EPS) je i soustava sirén, jež zajišťuje akustické vyhlášení poplachu. Rozmístění těchto sirén navrhujeme vždy v závislosti na členitosti objektu tak, aby byla zajištěna slyšitelnost vyhlášeného poplachu v každé z jeho částí.

Výrobci

Naše společnost navázala při realizování projektů elektrické požární signalizace (EPS) spolupráci s předními světovými výrobci, společnostmi Honeywell (ESSER), SCHRACK, LITES , GE Security, ZETTLER či SIEMENS.

Elektrická požární signalizace (EPS) je spolehlivým pomocníkem při prevenci požáru a FMIB, s.r.o. je spolehlivým partnerem pro její návrhy, projekty a instalaci.